ÒCJ VÈRTI

Èl 6 de jùgno èl zhornâl l’à contà che in tè-e scoàzhe de Nàpoi ghe jèra ànca velèn vignù dàl Nòrd.
Èl zhornâl dèl 7 de jùgno l’à contà che i Todèschi i à catà “jòdio 131” in tè-e scoàzhe de Nàpoi da bruxàr. Pàr ‘sto lavorèt ghe vòl pì schèi, còme che se pòl capìr, ma tànt se sà chi che pàga.- Se ‘ste palànche no le rìva, và a finìr che ànca i Todèschi i se stùfa.
Parlemòse cjàro. Co ‘na inprèxa la à da liberàrse da ‘na ròba, còxa à-la da fàr? La Lège la ghe òrdina de cjamàr cuàlchedùn ch’èl fàe ‘sto mestièr. Se ‘sto cuà po’, dòpo ‘vèr giurà de fàr le ròbe pàr bèn, el se conpòrta màl  parchè l’è ‘na canàja, no l’è pì còlpa de cuèl che l’à pagà pàr ‘na ròba fàta bèn. O pùra se pòse-o pensàr che ‘na dìta setentrionâl la pòl mandàr zhò scoàzhe a Nàpoi sènzha èl benestàr dè-a Camòra? Gnànca un insemenì èl ghe crède!
Parlèmose ‘ncòra pì cjàro. Le scoàzhe còl velèn trovàde a Anbùrgo le rivèa sòl che da Nàpoi, ma no se à da spetàr che cuàlchedùn de lòri i se vergògne.Pi-tòst i ghe darà còlpa al Nòrd.
Noàntri Vèneti sarèn ànca mòne, ma ghe rivèn fìn a capìr che el Vesùvio no l’ el Mònte Bèrico. Che zhèrta zhènt la se contènte e bàsta. Pàr còlpa  sòa a noàntri ne tòca de fàr zhèrte figùre.- No saràe el càxo de fàr ‘na bèa distinzhiòn e deventàr indipendènti: cusì no l’è pì ràdeghi?- È-o pròpio vèro che noàntri Vèneti no podèn vìver sènzha mantègner e tiràrse drìo zhèrti conpàri?- In te ‘stò sècôl e mèzho ‘vè-ne dàt màssa pòc? No l’à ‘ncòra bastà cuèl che in te zhèrte bànde i à cjucjà cò-i sixultàti che ‘vèn sòt i òcj?

Pàr la verità sarènsi pròpio noàntri a dovèrse vergognàr de no èser-se ‘ncòra desmisià. Áltro che continuàr a fàr i mòne e sentìrse destinà a no canbiàr, pàr mantègner un mùcjo de zhènt che la fà camòra invèzhe che lavoràr. L’è òra de domandàrse che ràzha de colònia che l’è el Vèneto. L’è òra de inparàr a dìr de nò.

Anònimo Venezhiàn

written by

The author didn‘t add any Information to his profile yet.
Related Posts

Comments are closed.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!