Archive for month: Settembre, 2009

البنادقة الوقوف الى جانب السويسري

swiss flagفي الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من الهجمات المؤسفة في اتجاه المواطنين خالية من دولة ذات سيادة.

أولا ، واستقلال البنوك السويسرية قد تقوض الجهود المتضافرة للأمة كبيرة من الدول.  البلدان الكبيرة ، التي لا يمكن توفير الحريات الكافية لرعاياها ، ويسعون سعيا حثيثا لتضييق الخناق على حرية المواطنين السويسريين. هم البلطجة السويسري على التخلي عن ضريبة السماء بدلا من التخلص من جحيم الضريبية الخاصة بها.

الثاني ، الدكتاتور من إحدى دول شمال أفريقيا يجعل الاقتراح المؤسفة لتقسيم سويسرا بين ايطاليا وفرنسا وألمانيا. وقال القذافي في مناسبات عديدة تذكير العالم من النضال ضد المستعمرين الليبية الايطالية. انه لا ينبغي أن يرغب مصيبة مماثلة على السويسرية.

بدلا من ذلك ، يجب أن يفهم القذافي أن هناك دولا أخرى من التي كانوا ضحايا للاستعمار الايطالي. البنادقة ضمت بضعة عقود فقط قبل Lybians ، ونحن لا نزال نعمل من اجل استقلالنا. البنادقة أمة متميزة مع تاريخها ، واللغة والتراث ، والذي يستحق ر استعادة كرامته. Read more

Read more

PARADISI E INFERNI FISCALI

di Fabio Calzavara

paradiso-infernoL’attuale grande crisi ha fatto emergere i difetti del sistema finanziario globale, tra i quali, ultimo ad essere “scoperto” dai politici, è quello dei “Paradisi Fiscali” (Tax Heavens), sottrattori di preziose risorse finanziarie prodotte in loco.
Essi sono saliti all’onore delle cronache mondiali lo scorso Aprile quando i “G8”, riuniti a Londra per decidere come evitare i fallimenti delle grandi Banche, hanno lanciato strali contro l’ingiusta evasione fiscale pepetrata in questi luoghi “previlegiati” (in primis il Premier britannico Gordon Brown).
Ma vediamo di capirne un po’ di piu’ sull’argomento, in quanto ci sono state date migliaia di informazioni ma tutte disaggregate tra loro e quindi definitivamente poco chiare.
Ecco quanto emerge mettendo assieme alcuni dati precisi con altrettante precise testimonianze. Read more

Read more

A proposito di contestazioni

Tweetgovernment,politics news,politics news,politicsDispiace leggere…

Read more

Solo da un dittatore

Tweetgovernment,politics news,politics news,politicsSolo un dittatore…

Read more

PNV: quest’anno non contesteremo Zaia alla Festa dei Veneti, ma solo per carità di Patria

Tweetgovernment,politics news,politics news,politicsLega Nord ITA…

Read more

Paul Krugman sulla baracca ITA

Tweetgovernment,politics news,politics news,politicsOh, one last thing:…

Read more

Il kapò di governo di ITA: “La politica del mio governo è dare casa, lavoro, istruzione e assistenza sanitaria ai migranti”

Il video dello show di Berlusconi sulla (sua) televisione tunisina: “La mia tv vi porterà libertà e democrazia”

“La politica del mio governo è dare casa, lavoro, istruzione e assistenza sanitaria ai migranti”

Read more

Read more

LA FESTA DEI VENETI NON E’ LA FESTA DELLA LEGA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

LA FESTA DEI VENETI NON E’ LA FESTA DELLA LEGA

raixe-veneteLa Festa dei Veneti giunge quest’anno alla sesta edizione: un Evento identitario e culturale organizzato e promosso dall’Associazione Veneto Nostro in collaborazione con il CAV Coordinamento Associazioni Venete.

E’ una Festa dedicata esclusivamente alla Cultura veneta in tutte le sue forme, dalla musica ai prodotti tipici, dalle rievocazioni storiche all’associazionismo.

Fin dal primo anno la Festa dei Veneti si è caratterizzata dalla assoluta distanza da qualsiasi partito o connotazione politica, dimostrando di saper unire persone di qualsiasi estrazione e ideologia attorno ad una cultura che è patrimonio di tutto il popolo veneto; cosa ribadita anche ieri in occasione della conferenza stampa.

Apprendiamo oggi che, nell’edizione odierna in prima pagina, il quotidiano “il Gazzettino” apostrofa la Festa dei Veneti come “Festa della Lega”. La cosa non solo ci stupisce ma va esattamente contro lo spirito di trasversalità e distanza dalla politica che da sempre contraddistingue l’Evento.
E’ un titolo fuorviante che non solo rischia di screditare la Festa e lo spirito apolitico che la anima, ma rischia di essere un attacco ad una identità veneta che, anche attraverso eventi come la Festa dei Veneti, sta diventando sempre più forte e sentita fra la gente. Read more

Read more

FESTA DEI VENETI SITADELA PD 4-5-6 SETENBRE

Tweetgovernment,politics news,politics news,politicsSemo ormai visini…

Read more

Noi Veneti sogniamo di meglio di questa ITA e avremo l’indipendenza, perché ce lo meritiamo


Conati nazionalisti di uno stato impotente, frecce tricolori, appelli all’unità, tempo e risorse sprecate per questioni che non interessano a nessuno, ma servono solo a distrarci dal marcio di ITA

nonleggerlo gheddafi berlusconiCome noto, ITA è lo stato occidentale con minore libertà di informazione e l’unico ad essere catalogato come solo parzialmente libero, messo peggio tra gli altri del Benin, della Namibia, della Guiana, delle Samoa, del Cile, del Ghana. Alla luce di ciò è incredibile constatare quanto gli organi di dis-informazione di ITA dedichino tempo e spazio a questioni di mero nazionalismo becero e mentecatto di cui a nessuno interessa alcunché.
Oggi in prima pagina abbiamo infatti il gran rifiuto (per la difesa dei fumi bianco rosso e verdone, sic!) di far volare a Tripoli le frecce tricolori – famose nel mondo per la tragedia di Ramstein in cui persero la vita 67 persone. Notiziole di un regime alla frutta, anzi al caffè, o forse alla grappa visto le ubriacature da nazionalismo d’altri tempi. Sorvolando sul fatto che il kapò del governo di ITA è vergognosamente l’unico di uno stato occidentale a omaggiare l’anniversario di una dittatura del colonnello Gheddafi.
Forse in realtà siamo noi Veneti a equivocare su ITA, credendola parte dell’Europa. Read more

Read more