Tag Archive for: Nerio de Carlo

ATENTI AL PESSE SILURO…

pesce_siluro(A proposito de “I Edredoni” de Nerio de Carlo)

Un etologo gà racontà int ‘un articolo de giornae, cosa ke xè drio capitare ala fauna de le regioni del Po.
Mentre xero drio lexare, no gero mia bon de cavarme via da l’imaginasion ‘na maledeta metafora ke continuava saltarme ai oci. Read more

Read more

GLI EDREDONI

Racconto di Nerio de Carlo

OCHEAnche i paesaggi si possono leggere. Non faceva eccezione il nostro villaggio, in parte denominato “luogo delle acque basse”. Si comprendono così una natura troppo estrema per essere contraddetta, una banderuola sul campanile che occupa da sempre un posto tra due venti contrari e prati che si coagulano di passeri, anime bambine vestite di piume: un paesaggio plurale smaltato qua e là di rossi papaveri.
In una notte con una luna da sabato sera accadde qualcosa di inaspettato. Un consistente gruppo di grossi uccelli palmipedi si era stabilito vicino al ponte quasi al livello del lento fiume. Si trattava di edredoni o “anatre dal piumino”, note anche come “oche del Campidoglio”.
I nuovi arrivati, dopo aver attentamente studiato la composita comunità locale di uccelli acquatici dotati di carena dello sterno ridotta e zampe corte a dita unite da membrana lobata o intera, cominciarono a saggiare le varie vocazioni disponibili alla subalternità. Presto emersero le loro intenzioni e la tendenza a vivere a spese degli ospitanti. In altre parole progettavano assoggettare e colonizzare tutte le specie di palmipedi del paese in attesa di nuove opportunità anche presso i “galliformi”. Non passava giorno senza prepotenze e perfino aggressioni fisiche. Read more

Read more

A PROPOSITO DI UNITA’ D’ITALIA…STATO E NAZIONE

di Nerio de Carlo

Il 17 marzo 2011 sarà celebrata la nascita dello Stato Italiano, cioè di un fatto politico ed istituzionale e pertanto soggetto alle mutazioni politiche ed istituzionali che la storia produce. Non è la prima volta che si festeggia. Nel 1966 ci fu il 100° anniversario dell’annessione del Veneto. Read more

Read more

EL TÌLIO

E L  T Ì L I O  (àl Tèj / Tajèr)

Lé pòch da dìr, el Tìlio al è ‘l àlbero de-a vita. Fin da sènpre ‘sto àlbero lé stât cegnèst in gràn considerathiòn da-a nòstra tradithiòn piavesàna-montegàna. Na òlta no se podèa gnànca pensàr a’n paesèt, pàr cuànt pìzhôl kèl fùsse sènzha àn bèl tìlio / tèj te-a piàzha. Sôt la sò onbrìa fèa bànca el sìnico co-i sò consilièr. D’istà pò, jèra lògo ànca pàr àltre reuniòn: òmi a fàr afàri, zhènt a fàr fìla, pàr-fìn a tajàr-se i cavèi. Là se magnèa e se balèa co tànt de sonadòri. Sôt el tìlio/tèj se fèa sàgra tèi dì de fèsta, e l’é ànca cuà che i dhòveni ‘ inparéa a deventàr gràndi: àn çentro sozhiâl, se pôl dìr. Praticamèntre al tèj/tìlio al jèra n cuèrt pàr la bòna zhènt: ùn àrbol cò-i sò ràn co fà la còca cò-i sò pitusét sôt. I dìs che ànca la Madòna côl sò fantolìn/putìn la polséa sôt la so onbrìa cò la ‘ndèa in transfèrta, o la ‘ndèa a catàr sò màre Sànta Ána (Nèta), o la màre de sò dhermàn: el Sànt Huàne.
‘Sto benèdeto tìlio al ne fà vègner in a mènte el Rè Matiàzh, ch’el vèa vù coràjo de conportàr-se maâl pàr- fìn coôl Signòr pàr vìa de-a sò insolènzha. Cussìta ghe a tocà pèrder ‘na batàlia pròpio vezhìn àn tìlio cressèst in mèdho i prà. I cònta pò ànca che ‘sto Rè “slovèneto” Matiàzh al jèra restà serà èntro in-te na cavèrna còi sò ùltimi soldà. Dùti lòri i se vèa indormenzhà e i se saràe svejàdi da nòvo nòme che inte-a nôt de Nadàl, cuànde che an tìlio al saràe vegnèst-sù pròpio vezhìn la gròta ònde ke lòri i jèra seràdi èntro. Pìn vànti côl tènp el tìlio/tèj àl saràe cressèst, àl varàe fiorì e pàr ùltimo al se saràe secà, mòrt. Ál Rè Matiàzh alòra àl se varàe svejà, e ciamàdi dùti i sò òmeni, al varàe vinzhèst la guèra pàr che cuèi ch’el vèa incontrà i saràe dùti scanpàdi. E tànta zhènt la é ndàda drìo-ghe pàr vìa che dùti, dhòven e vècj, i ghe cegnèa a fàr cuèl che lù l ghe diséa, drìo-ghe a le sò instruthiòn. Ál bòn udòr dei fiòr de ‘sto tìlio/tèj àl ghe varàe dât morbìn e fât deventàr sprìnghi tùti, e chi che stèa mâl, i saràe stàdi mèjo sùhito. Lé pàr cuèsto ch’el tìlio/tèj i dis che l’é l’ “àlbro de-a vita”. ‘Sto tèj/tìlio al à n gràn spàzhio in dùte le stòrie de la Uròpa çentrâl, un fià da pàr tùt. I é lòghi che i à vìst stanzhiàdi i Vèneti de ‘na vòlta. Vèneti che i é restàdi semenàdi pa stràda ìnte a migrathiòn e che magàri incò i pàrla “cirillico-illirico” drìo la Câl Ongarèsca/Sciahonèsca, che la và a Nassént, o la Stràda boreàna del Ánbra che la rimònta in tramontàna fìn tèl màr Bàltego. Sènpre pàr cuistiòn de espressiòn: ghe n’è ìnte la Venèthia dei nòstri che i pàrla nostràn, àltri sòte sfòrzh pa inparàr el fiorentìn/tiberìn, ma i farà pòca stràda, pàr che i và fòra ràzha. Ghe n’è pò cuèi de tràns-àcua/tràns-oçeànich che i pàrla nostràn-indiàn (tupì/huaranì)-braziliàn; àltri tèl mòndo nòvo-castiliàn de-a Mèrica Latìna, o ànglo-mericàn, o bèn australiàn, sôt le stèle bèle de la romàntica constelathiòn de la Crôs Austrâl/Cruzèiro do Sùl. El gràn scritòr e poèta Walther von der Vogelweide (1169-1228) al à scrivèst la bèla canzhòn, scuasi un madrigàl: ”Sôt el Tìlio” voltàda dal todèsch mediàn ìnte n vèneto patòch e rùstego de-a Zhànca Piàve (Zhèneda co Ùdèrzh, …co Montegàn e Ongarèsca pa stravès):

1) Nota zlenguìstega: vardé che pàr: tèj/tìlio/tajèr se podaràe ànca fàr ùso de: “tìlia”, pàr vìa che ànca el salézh al à la sò dithiòn fémena: “salghèra”, o bèn: cuchèr=cuchèra, noghèra, arnèr=arnèra, ulivèr=ulivèra, noselèr=noselèra, sarezèr=sarezèra. – Dapo: el tèj, pàr de pì de èsser sède del consìlio cumunâl de Zhèneda (“sub tilia Coenitae”) al varàe ànca dèi concorènti, tìpo: noghère e morèr tèi cortìvi dè-e càse colòneghe. Me sovién la famòsa Pisolèra de Vilòrba, el Crucugnèr dè-a cortina de Vigonòvo/Vinouf de Fontanafrèda de Pordenòn, Sànta Marìa del Ròver, vànti de rivàr a Tarvìs=Trevìso, e tànti àltri càsi, vezhìni e slontàni: Morùz, tèl Furlàn, pò da novo: Lipiza te-a Zlovénia, o Lìpsia/Leipzig in Sassònia, o Lindau sùl làgo de Costànzha, pa no parlàr del stradòn “Unter den Linden” de Berlìn. Pa finìr-la: ‘sto Tìlio l’é bèn presènte te-a topo-nomàstega (nòmi de lòghi) e ìnte la aràldica del Zhèntro/Mittel-Europa. Magnìfico pâl so portamènto, la sò onbrìa e l parfùn de-i sò fiòr, ‘sto tìlio i te-o dìs: Lipa par slàvo e Lìnde pàr todèsch. “E più non dimandare, Contenté-ve pàr incò, càri da Dìo!”

Nerio de Carlo

Read more

Read more

Burocrazia tiranna

Tweetgovernment,politics news,politics news,politics Se chiedessimo…

Read more

Dialogo Veneto – esce il numero 5 (21 luglio 2008)

Tweetgovernment,politics news,politics news,politicsPubblicato il…

Read more

Dialogo Veneto – esce il numero 4 (23 giugno 2008)

Tweetgovernment,politics news,politics news,politicsPubblicato il…

Read more

ESPRESSIONE E COLONIALISMO

Tweetgovernment,politics news,politics news,politicsLe unificazioni…

Read more

Dialogo Veneto – esce il numero 3 (28 maggio 2008)

Tweetgovernment,politics news,politics news,politicsPubblicato il…

Read more

LINGUE MINORI: PAROLE SOMMERSE

Tweetgovernment,politics news,politics news,politics“Se i vecchi…

Read more